GGZ Groep logo

U kunt als onderdeel van uw behandeling bij de GGZ Groep de Alpha Stim kosteloos inzetten. De beslissing om de Alpha Stim aan te bieden is gebaseerd op de resultaten uit wetenschappelijk en klinisch onderzoek. De volgende studie heeft onderzocht in welke mate de Alpha Stim zorgt voor een klachtenreductie bij angststoornissen met comorbide depressie.

Stand van zaken

De meest voorkomende psychische stoornissen zijn angststoornissen. In 80%-90% van de gevallen ontwikkelen angststoornissen zich voor het 35e levensjaar. Mensen met een angststoornis ontwikkelen veelal ook een depressie, aangezien een angststoornis een depressie kan veroorzaken. Medicatie is de standaardbehandeling voor het behandelen van angststoornissen en depressie, zoals SSRI's, SNRI's, benzodiazepines, buspirone en TCA's. Individuen kunnen geholpen worden door de medicatie, maar zij kunnen de bijwerkingen als zeer nadelig ervaren. Gewichtstoename, gastro-intestinale bijwerkingen en seksuele problemen, slapeloosheid en zware hoofdpijnen zijn veelvoorkomende bijwerkingen. Er is behoefte aan een nieuwe effectieve vorm van therapie tegen angst en depressie met minimale bijwerkingen.

Craniële elektrotherapie stimulatie

Craniële elektrotherapie stimulatie (CES) is een niet-invasieve manier van hersenstimulatie, waarbij er zwakke elektrische stroom aan de hersenen wordt toegediend via een elektrode op beide oorlellen. CES kan worden toegepast als toevoeging aan medicatie en/of gesprekstherapie, maar kan ook als zelfstandige therapie worden toegepast. Volgens onderzoekers Gilula en Kirsch (2005) werken de effecten van CES via bepaalde breinstructuren, namelijk het limbische systeem, het reticulaire activerende systeem en via de hypothalamus. Hoewel het werkingsmechanisme niet precies bekend is, heeft onderzoek uitgewezen dat CES invloed heeft op de niveaus van verschillende neurotransmitters en op het patroon van hersengolven. Neurotransmitters (zoals dopamine, serotonine) zijn stofjes in de hersenen die boodschappen kunnen overbrengen en deze signaalstoffen hebben invloed op hoe een individu zich voelt, bijvoorbeeld depressief of angstig.

Er wordt veel onderzoek verricht naar de effecten van deze hersenstimulatie. In 2005 waren er al 160 gepubliceerde onderzoeken naar CES waarbij er positieve resultaten uit kwamen. Er is reeds veel placebo-gecontroleerd onderzoek gedaan en daaruit is duidelijk naar voren gekomen dat CES significant beter werkt dan een placebo-CES.

Bystritsky et al. (2008) hebben gevonden dat CES zorgt voor een significante afname van de klachten bij individuen met een DMS-IV-classificatie GAS (gegeneraliseerde angststoornis) en ook bij individuen die naast GAS ook lijden aan een depressie. In het laatste geval nemen zowel de angstklachten als de depressieklachten significant af. Geldt dit effect alleen bij GAS of bij meerdere soorten angststoornissen?

Dit onderzoek

In deze studie hebben Barclay & Barclay (2014) onderzoek verricht naar de effecten van CES bij 115 proefpersonen (tussen 18-65 jr) die voldoen aan de DSM-5-criteria voor een angststoornis als primaire diagnose. Proefpersonen met een depressieve stoornis mochten alleen deelnemen als zij een angststoornis als primaire diagnose hadden. Proefpersonen met antidepressiva mochten deelnemen aan het onderzoek, mits er nog steeds sprake was van angstsymptomen. De dosis en het type medicatie moeten wel stabiel blijven tijdens het onderzoek. Bij de volgende criteria mochten individuen niet deelnemen: psychiatrische opname, suïcide-risico, epilepsie, middelenmisbruik, pacemaker, zwangerschap, werkzaam in verpleging.

Methode:

Als CES-apparatuur werd er in dit onderzoek gebruik gemaakt van de Alpha-Stim 100. Deze apparatuur geeft elektrische stimulatie aan beide kanten van het hoofd, asymmetrisch, op een frequentie van 0,5 Hz (1 puls per twee seconden) en een minimale intensiteit van 100 micro-A. Er werd daarnaast gebruik gemaakt van identieke placebo-apparatuur, waarbij het enige verschil was dat er geen stroom werd gegeven door de oorelektroden. Door de effecten van de echte Alpha-Stim te vergelijken met een placebovariant, kan er beoordeeld worden of het effect daadwerkelijk door de hersenstimulatie wordt veroorzaakt.

Proefpersonen

De proefpersonen werden random verdeeld over twee groepen; een actieve Alpha-Stim groep (n=60) en een placebo Alpha-Stim groep (n=55). Zowel de proefpersonen als de onderzoekers wisten niet in welke groep zij zich bevonden (dit noem je 'dubbel-blind placebo gecontroleerd onderzoek'). De proefpersonen behandelden zichzelf 1 uur per dag. Bij de baseline en de overige meetmomenten (week 1, 3 en 5) werd aan de hand van twee structurele interviews (Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A) en Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D-17)) de ernst van respectievelijk de angststoornis en de depressie vastgesteld. Er werd vanuit gegaan dat de behandeling werkte als er sprake is van een klachtreductie van 50%.

Statistiek

Er is gebruik gemaakt van een covariantie-analyse (ANCOVA), waarbij er is gekeken naar de verandering in de scores van baseline tot de eindmeting op het angst-interview (Ham-A) en op het depressie-interview (Ham-D-17). De baselinemeting wordt als covariaat ingevoerd, waarmee je kan controleren op eventuele verschillen die er voor de stimulatiebehandeling al waren.

Resultaten

Er blijken bij de baseline geen significante verschillen te zijn tussen de twee groepen (gekeken naar geslacht, medicatie, type angststoornis, depressie). De gemiddelde leeftijd was 42,3 jaar (SD=14,6), geen verschil tussen actieve- en placebogroep. De proefpersonen gebruikten gemiddeld al 17,2 jaar (SD = 12,7) voorgeschreven medicatie voor de mentale gezondheid (zoals antidepressiva of angstmedicatie).

Heeft het gewerkt?

Proefpersonen die zichzelf met een actieve Alpha-Stim hebben behandeld, hebben significant minder angstklachten en depressieklachten dan de proefpersonen uit de placebogroep. Voordat beide groepen begonnen aan de behandeling, verschilden zij niet significant in het aantal klachten.

Angst

In de actieve Alpha-Stim-groep had 83% van de proefpersonen een afname (van baseline tot eindmeting) van > 50% in de angstklachten, gemeten met het gestructureerde angstinterview. De gemiddelde afname van het aantal klachten in de Alpha-Stim-groep (gemiddeld 32,8%) was drie keer zo groot als de gemiddelde afname in de placebogroep (gemiddeld 9,1%).

Depressie

In de actieve Alpha-Stim-groep had 82% van de proefpersonen een afname (van baseline tot eindmeting) van > 50% in de depressieklachten, gemeten met het gestructureerde depressie-interview. De gemiddelde afname van het aantal depressieklachten in de actieve Alpha-Stim-groep (32,9%) was twaalf keer zo groot als de gemiddelde afname van depressieklachten in de placebogroep (gemiddeld 2,6%).

Discussie

Tijdens de eerste week was er zowel in de actieve als in de placebogroep sprake van een vermindering van klachten. In de placebogroep namen de klachten vanaf week 3 echter weer toe, terwijl het aantal klachten van de individuen met een actieve Alpha-Stim-100 gedurende het hele onderzoek bleef dalen.

Limitatie

Er was een relatief kleine groep (n=23) individuen met een angststoornis en een comorbide depressie. Voor de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten is het bij vervolgonderzoek belangrijk dat deze groep groter is.

Conclusie

Het resultaat van dit onderzoek bevestigt de bevindingen van Bytstritky et al. (2008) dat CES (Alpha-Stim-100) een zeer effectieve behandeling is voor angststoornissen en een bijkomende depressie. Proefpersonen hebben geen bijwerkingen van CES gerapporteerd. De verhouding tussen de effectiviteit van de behandeling en de nadelige gevolgen van de behandeling blijkt zeer gunstig.

Voor meer informatie bezoekt u www.alpha-stim.nl.

 

 

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2020 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap